Soft Baits

Soft Baits

1482 items

Yum Baits

Yum Houdini Worm 6" 15ct Watermelon Gold

$3.91

Yum Houdini Worm 6" 15ct Watermelon Gold

Culprit Baits

Culprit Worm 71-2" 18ct Blue Blood

$5.00

Culprit Worm 71/2" 18ct Blue Blood

Culprit Baits

Culprit Worm 71-2" 20ct Fools Gold

$5.00

Culprit Worm 71/2" 20ct Fools Gold

Culprit Baits

Culprit Worm 71-2\" 18ct Sand

$5.00

Culprit Worm 71/2\" 18ct Sand

Yum Baits

Yum Christie Critter 4.5" 8ct Black Blue Shadow

$3.01

Yum Christie Critter 4.5" 8ct Black Blue Shadow

Yum Baits

Yum Wooly Bug F2 3.25" Watermelon Red

$2.73

Yum Wooly Bug F2 3.25" Watermelon Red

Yum Baits

Yum Wooly Hawgtail 4.5" 7ct Watermelon Red

$3.01

Yum Wooly Hawgtail 4.5" 7ct Watermelon Red

Yum Baits

Yum Ribbontail Worm 7" 12ct Blue Flek

$3.01

Yum Ribbontail Worm 7" 12ct Blue Flek

Yum Baits

Yum Spine Craw 3.75 8ct Pearl Silver Flake

$3.01

Yum Spine Craw 3.75 8ct Pearl Silver Flake

Yum Baits

Yum Spine Craw 3.75 8ct Cali 420

$3.01

Yum Spine Craw 3.75 8ct Cali 420

Yum Baits

Yum Spine Craw 3.75 8ct Summer Gill

$3.01

Yum Spine Craw 3.75 8ct Summer Gill

Yum Baits

Yum Spine Craw 3.75 8ct Black Blue Flake

$3.01

Yum Spine Craw 3.75 8ct Black Blue Flake